Obchodní podmínky

Obchodní podmínky elektronického obchodu www.kniha.cz

 

 

Článek 1

Definice pojmů

 

kupní smlouva                  znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi zákazníkem a prodávajícím postupem podle článku 2.

 

Obchod                           znamená elektronický obchod dostupný pomocí prostředků komunikace na dálku a umístěný na internetové adrese www.kniha.cz. Provozovatelem Obchodu je zprostředkovatel.

 

prodávající                       znamená obchodní společnost BOOKNET, spol. s r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28268, se sídlem: Moravská Ostrava, Smetanovo náměstí 222/8, PSČ 702 00, IČ: 256 85 449.

zprostředkovatel             znamená obchodní společnost Mladá fronta a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1988, se sídlem: Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00, IČ: 492 40 315.

 

 

Článek 2

Uzavření kupní smlouvy

 

1.              Návrh na uzavření kupní smlouvy činí zákazník vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky zboží v Obchodě. Návrh na uzavření kupní smlouvy je neodvolatelný ve smyslu § 43a(4)(b) občanského zákoníku. Zákazník je povinen pravdivě vyplnit všechny údaje ve formuláři objednávky a ještě před jejím odesláním zkontrolovat specifikaci objednávaného zboží a předběžnou kalkulaci kupní ceny. Prodávající ani zprostředkovatel nenesou odpovědnost za nesprávnost údajů v objednávce.

 

2.              Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající doručí zákazníkovi potvrzení objednávky učiněné podle článku 2(1). Návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká, jestliže prodávající nepotvrdil objednávku do deseti pracovních dnů od jejího odeslání zákazníkem.

 

3.              Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy. Odesláním objednávky podle článku 2(1) zákazník potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem.

 

4.              Zprostředkovatel je pouze provozovatelem Obchodu a není účastníkem kupní smlouvy. Zprostředkovatel nikterak neručí za splnění závazků prodávajícího a ani mu s prodávajícím nevznikají solidární závazky.

 

 

Článek 3

Úhrada kupní ceny a dodání zboží

 

1.              Zákazník je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě a způsobem stanoveným prodávajícím v potvrzení objednávky podle článku 2(2). Prodávající není povinen dodat objednané zboží před uhrazením kupní ceny. Neuhradí-li zákazník kupní cenu řádně a včas, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

 

2.              Zákazník nese náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na měření, vážení, balení a přepravu. Povinnost uhradit kupní cenu zahrnuje pro účely kupní smlouvy vždy i povinnost uhradit tyto náklady.

 

3.              Prodávající dodá objednané zboží na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. Zákazník je povinen zboží převzít a převzetí zboží písemně potvrdit přepravci; poruší-li zákazník tuto povinnost, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a dále zákazníkovi vzniká povinnost uhradit prodávajícímu náklady spojené se splněním jeho závazku z kupní smlouvy. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy, je oprávněn započíst své nároky dle předchozí věty oproti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

 

4.              Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na zákazníka jeho převzetím.

 

5.              Zjistí-li prodávající po uzavření kupní smlouvy, že objednané zboží není skladem, vyrozumí
o tom zákazníka bez zbytečného odkladu. Nebude-li možné objednané zboží dodat ve lhůtě deseti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, mohou zákazník i prodávající od ní bez sankce odstoupit.

 

6.              Objednávky o více kusech zboží budou odesílány až po kompletaci všech položek objednávky.

 

 

Článek 4

Odpovědnost za vady

 

1.              Zákazník je povinen uplatnit vady dodaného zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, nejpozději však do šesti měsíců. Je-li dodané zboží vadné, má zákazník rovněž právo na úhradu nákladů spojených s uplatněním vad; tyto náklady musí zákazník oznámit prodávajícímu ve lhůtě dle předchozí věty.

 

2.              Má-li dodané zboží vady a uplatní-li zákazník tyto vady řádně a včas, je prodávající povinen dle své volby buď poskytnout zákazníkovi přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající povaze
a rozsahu vady, nebo mu dodat náhradní zboží. Jde-li o vadu, která činí zboží neupotřebitelným, má zákazník kromě nároků dle předchozí věty i právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

3.              Zákazník je oprávněn uplatnit vady v kterékoli provozovně prodávajícího, případně i v jeho sídle. Zákazník uplatní vady na formuláři prodávajícího a prodávající mu písemně potvrdí, že vady uplatnil. Prodávající nebo jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění vad; po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, jež činí zboží neupotřebitelným.Článek 5

Záruka za jakost zboží

 

1.              Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží po dobu 24 měsíců, která počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem resp. dnem, kdy byl zákazník poprvé povinen zboží převzít. Na žádost zákazníka mu prodávající poskytne záruku písemnou formou.

 

2.              Pro uplatnění vad v záruční době se přiměřeně užije článek 4.

 

 

Článek 6

Grafické prvky Obchodu, nabídky a slevy

 

1.              Zákazník bere na vědomí, že vyobrazení nabízeného zboží v Obchodě je pouze ilustrativní. Odlišné grafické provedení obalu, titulní strany, potisku a podobných prvků, které nemají vliv na možnost užití výrobku, není vadou.

 

2.              Nabídka zboží v Obchodě je jen informativní. Zprostředkovatel ani prodávající nezaručují zákazníkovi, že jím objednané zboží bude skladem.

 

3.              Jakákoli sleva na zboží, ať už poskytnutá obecně všem zákazníkům nebo individuálně pouze některým z nich, se započítá na doporučenou cenu tohoto zboží uvedenou v Obchodě. Má-li zákazník právo na více slev, může uplatnit jen jednu z nich. Různé slevy na jeden výrobek nelze sčítat ani jinak kombinovat.

 

 

Článek 7

Zvláštní ustanovení o spotřebitelských smlouvách

 

1.              Zákazník, který je fyzickou osobou a který při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je spotřebitelem a v takovém případě jsou součástí kupní smlouvy i ustanovení tohoto článku. V případě rozporu tohoto článku s ostatními ustanoveními těchto obchodních podmínek se aplikují ustanovení tohoto článku.

 

2.              Zákazník souhlasí s tím, aby při komunikaci na dálku byly použity automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy, faxové přístroje a automatické rozesílání elektronické pošty. Zákazník dále bere na vědomí, že informace pro spotřebitele ve smyslu § 53(4) a (6) občanského zákoníku jsou uvedeny v Obchodě.

 

3.              Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez sankce do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Toto právo se nevztahuje mj. na dodávku audio a video nahrávek
a počítačových programů, jestliže zákazník porušil jejich originální obal, a na dodávku novin, periodik a časopisů. Využije-li zákazník svého práva odstoupit od kupní smlouvy, je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s vrácením zboží; prodávající je oprávněn započíst tento svůj nárok oproti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

 

 

Článek 8

Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení

 

1.              Zprostředkovatel a prodávající jsou správci osobních údajů zákazníků, které jim byly sděleny v souvislosti s uzavíráním a plněním kupních smluv. V rozsahu, ve kterém je zpracování osobních údajů zákazníků nezbytné pro uzavření kupní smlouvy na návrh zákazníka podle článku 2(1), její změnu a plnění, jsou zprostředkovatel a prodávající oprávněni zpracovávat osobní údaje zákazníků i bez jejich souhlasu.

 

2.              Uděluje-li zákazník v tomto článku souhlas zprostředkovateli a prodávajícímu, má se za to, že tento souhlas uděluje každému zvlášť.

 

3.              Odesláním objednávky podle článku 2(1) zákazník uděluje zprostředkovateli i prodávajícímu souhlas k tomu, aby zpracovávali jeho osobní údaje, které uvedl v objednávce a případně v komunikaci se zprostředkovatelem či prodávajícím, na dobu neurčitou a pro účely nabízení obchodu nebo služeb zákazníkovi.

 

4.              Zprostředkovatel i prodávající jsou oprávněni předat jméno, příjmení a adresu zákazníka, zpracovávané za účelem nabízení obchodu nebo služeb zákazníkovi, jinému správci. Zákazník je oprávněn s tímto postupem vyslovit nesouhlas písemnou formou.

 

5.              Zprostředkovatel a prodávající budou zpracovávat osobní údaje zákazníků ve svých informačních systémech, jež nejsou nijak propojeny. Zpracování osobních údajů budou provádět osoby poučené o právech a povinnostech při takové činnosti.

 

6.              Zjistí-li zákazník nebo domnívá-li se, že zprostředkovatel nebo prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat zprostředkovatele a prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby zprostředkovatel resp. prodávající odstranil takto vzniklý stav, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním či likvidací osobních údajů.

 

7.              Zákazník uděluje zprostředkovateli a prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních sdělení na jeho adresu elektronické pošty.

 

 

Článek 9

Obecná smluvní ustanovení

 

1.              Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, je místem plnění závazku sídlo prodávajícího.

 

2.              Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak a lze-li závazek splnit několika způsoby, má právo určit způsob plnění prodávající.

 

 

Článek 10

Účinnost a změny obchodních podmínek

 

1.              Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 7. 2012 a v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí obchodní podmínky. Předchozími obchodními podmínkami se však řídí kupní smlouvy, které byly uzavřeny za jejich účinnosti.

 

2.              Zprostředkovatel i prodávající jsou oprávněni kdykoli změnit obchodní podmínky a nejsou povinni o tom informovat. Je odpovědností zákazníka, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.

 

 

V Praze, 1. 7. 2012

 

 

BOOKNET, spol. s r.o.                                  

Petr Michálek, jednatel              

 

 

 

Mladá fronta a.s.                                                                     Mladá fronta a.s.

Ing. Tomáš Černý, člen představenstva                                     Karel Polcar, člen představenstva

Používáme cookies, abychom mohli provozovat tuto internetovou stránku a zlepšit Vaši uživatelskou spokojenost. Budete-li pokračovat beze změny nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies z internetových stránek.Více informací o použití cookies.
OK